• تنظیم مصرف سوخت در کوره بلند
  • ثبات دمای کوره و افزایش کیفیت محصول
  • مصرف بهینه آب در تنظیم رطوبت در Drum
  • افزایش کیفیت با تنظیم مواد آنلاین
  • کاهش هزینه مواد اولیه (معدن) با پایل سازی اتوماتیک
  • کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از عناصر مضر
  • بدون استفاده از سورس هسته ای
  • آنالیز بر خط مواد (بدون محدودیت در عناصر)