سیستم توزین دینامیکی:

به سیستمهای توزین مواد در حال حرکت به صورت online به اختصار سیستم توزین دینامیک می گویند که به دو دسته ، ویر (اندازه گیری به تنهایی) و ویفیدر (اندازه گیری و کنترل بطور هم زمان)می توان تقسیم کرد. در توزین دینامیک علاوه بر پارامتر وزن ، پارامتر زمان نیز در فرآیند توزین دخیل می باشد و در نتیجه واحد اندازه گیری در سیستمهای دینامیک وزن در واحد زمان می باشد.

سيستم های قابل ارائه:

  1. بلت ویر

  2. ویفیدر

  3. لاس این ویفیدر

  4. روتور ویفیدر ” انحصاری سیماتک”

  5. فلومیتر / فیدر

  6. توين ویر ” انحصاری سیماتک

سیستم های توزین دینامیک با استفاده از لودسل و مکانیزم توزین وابسته به لودسل وزن بار عبوری را بصورت لحظه به لحظه اندازه گیری می نماید.

بلت ویر (توزین نوار نقاله)

سیستم توزین نوار نقاله در نقاطی اعم از ورود بار به یک دپارتمان و یا خروجی از آن مورد استفاده قرار می گیرد.

· ورودی انبار خاک / سنگ شکن

· ورودی گندوله سازی

· خروجی کلینکر از کوره

بلت ویفیدر

سیستم توزین ویفیدر در سه بخش عمده ورودی آسیاب / کوره / اکسترودر و یا ترکیب مواد با درصد مشخص استفاده ميگردد.

· دوز مواد در آسیاب سیمان و مواد

· ورودی صفحه گندوله

TCBW

برای اندازه گیری دقیق مواد عبوری از شوت

· توزبن کلینکر (آمار تولید کلینکر )

· توزین بارگیری فله ای

· توزین بار عبوری از توار نقاله

· توزین برگشتی آسیاب

فلومیتر / فیدر

توزین حدودی مواد عبوری از شوت

· برگشتی آسیاب / خوراک کوره

روتور ویفیدر

سیستم توزين برای مواد پودری و يا داغ و یا انفجاری

· توزين خوراک کوره

· توزین پودر هماتیت

· توزین سوخت جايگزين

· توزین خروجی پروسس فيلتر

لاس این ویفیدر

سیستم توزین لاس این ویفیدر برای دوز دقیق مواد در ورودی اکسترودر و کوره مورد استفاده می باشد.

· توزین افزودنیهای در صنایع دارویی

· دوز مواد در صنایع پتروشیمی

سیستم های توزین دینامیک به طور کلی به 3 جهت مورد استفاده می باشد:

1- توزین بار ورودی (مواد اولیه) – (آمار گیری ورودی کارخانه / دپارتمان / سیستم / دستگاه)

2- توزین و تنظیم ظرفیت خروجی (تولید) – (آمارگیری تولید کارخانه / دپارتمان / سیستم / دستگاه)

3- تنظیم درصد ترکیب وزنی مواد برای کاربردهای خاص (اعم از ورودی میکسر / آسیاب/ کوره/ اکسترودر)

·