• افزایش ظرفیت آسیاب  (گارانتی شده)
  • کاهش مصرف انرژی (Kwp/t)
  • حذف اشتباهات اپراتور
  • کاهش هزینه تعمیرات
  • عدم وابستگی به اپراتور (اتوپایلوت)
  • بدون نیاز به توقف اساسی.