• افزایش ظرفیت غبار گیری تا 20%
  • کاهش مصرف هوای فشرده تا 90$
  • کاهش مصرف برق تا 90%
  • افزایش عمر کیسه ها تا 4 برابر
  • افزایش راندمان فن
  • کاهش آلودگی هوای خروجی
  • کاهش هزینه های نگهداری و استهلاک تجهیزات
  • بازگشت سرمایه مناسب