تقديرنامه سيمان فارس نو بابت سيستم توزين خوراک کوره

گواهی پایان دوره آموزشی هاسلر آلمان در زمينه سيستم های توزين ديناميک

گواهی نمایندگی شرکت نيرافون فنلاند در زمينه سيستم های ضد کوتينگ صوتی

گواهی ليسانس ساخت بلت وير شرکت هاسلر آلمان در ايران

گواهی پایان دوره آموزشی هاسلر آلمان در زمينه سيستم های توزين ديناميک

گواهی نمایندگی شرکت پاليس آلمان در زمينه پارکينگ تمام اتوماتيک

گواهی نمایندگی شرکت يو بی او آلمان آلمان در زمينه انتقال مواد معدنی

گواهی پایان دوره آموزشی فيستر آلمان در زمينه سيستم های توزين ديناميک

تقديرنامه سيمان زنجان بابت طراحی، رفع ايراد و نصب ابزار دقيق کارخانه

گواهی نمایندگی شرکت فيستر آلمان در زمينه سيستم های توزين ديناميک

گواهی نمایندگی اينتنسيو فيلتر آلمان در زمينه فيلتر های صنعتی

تقديرنامه سيمان خاش بابت سيستم توزين خوراک کوره

گواهی نمایندگی شرکت ام تو لينکیس اسپانيا در زمينه بارگيری اتوماتيک

تقدیر نامه سیمان قاین از عملکرد آگوستیک کلینر نیرافون

تقديرنامه سيمان سفيد نيريز بابت سيستم توزين خوراک کوره