•  بارگیری اتوماتیک

  •   تثبیت استقرار پاکت ها با استفاده از چیدمان های موزایکی

  •  کاهش زمان توقف هر کامیون

  •  مصرف پایین انرژی

  • کار کرد سیستم به صورت 24ساعته

  •  کنترل کل بار بدون نیاز به مقیاس های کنترلی

  •  صرفه جویی اقتصادی به علت کاهش زمان توقف

  •   کاهش ضایعات بارگیری،بدلیل عدم پارگی کیسه ها توسط انسان

  • نیاز به حداقل تعمیر و نگهداری