فواید و خصوصیات:

 

  • افزایش عمر آجر نسوز
  • کاهش مصرف سوخت در تن (Kcalpt)
  • کنترل پیش بین و حذف نوسان
  • کاهش نیاز به کالیبراسیون و افزایش دقت
  • حذف نوسان (Short term , Long term a curacy)
  • کالیبراسیون آنلاین
  • بازگشت سرمایه در کمتر از 3 ماه
  • بیش از 25 رفرنس در حال کار