آگوستیک کلینر

تکنولوژی آگوستیک کلینر با استفاده از ایجاد امواج صوتی مکانیک بر اساس نوع مواد (کوتینگ های تجهیزات ) و ایجاد لرزش در مدار بسته باعث ریزش نرم مواد چسبیده شده می گردد. تاثیر نیروی صوتی مکانیک بصورت یکپارچه ، آرام و به نرمی بوده و هیچ تخریبی بر تجهیزات جانبی و دیواره نخواهد داشت.

تمیز کردن و کوتینگ زدایی با فرکانس (60 ، 100 ، 250 هرتز) از:

  • Fan حل مشکلات ناشی از عدم بالانس ،تمیز کردن آنلاین -بدون نیاز به توقف
  • Bag filter افزایش عمر کیسه ها و افزایش عمر فیلتراسیون حدود 10% و کاهش هوای فشرده مصرفی
  • ESP افزایش غبارگیری و ظرفیت فیلتراسیون و کاهش غبار خروجی
  • Ducts کاهش کوتینگ و افزایش ظرفیت عبور مواد از لوله
  • NCSD

تمیز کردن و کوتینگ زدایی در مکانهای دسترسی بالا (تا 1500 درجه) با استفاده از گاز طبیعی:

 • Cyclone جلوگیری از تشکیل کوتینگ از ابتدایی ترین لحظه تشکیل آن و افزایش سرعت عبور هوا
 • pre heater کوتینگ زدایی از سطوح و افزایش تبادل حرارتی و کاهش نیاز به ساچمه های تمییز کننده

BOILERافزایش ظرفیت تبادل حرارتی و بهینه سازی مصرف سوخت

FAN

 • تمیز کردن آنلاین -بدون توقف (در حال کار)
 • کاهش زمان تمیز کردن فن
 • جلوگیری از خطر بریده شدن شفت FAN
 • کاهش چشمگیر نوسانات ناشی از عدم بالانس و در نتیجه افزایش عمر بیرینگ
 • کاهش اثرات تخریبی به دلیل سرعت و عملکرد یکنواخت

جلوگیری از تشکیل کوتینگ از ابتدایی ترین لحظه تشکیل و در نتیجه جلوگیری از ایجاد آن بالانسینگ

Bag filter:

 • افزایش عمر کیسه ها(به دلیل افزایش فاصله زمانی بین پالس های تمیزکننده)
 • کاهش مصرف انرژی (هوای فشرده) به دلیل کاهش نیاز به تمیز کننده های پر مصرف مانند جت پالس
 • افزایش راندمان فیلتر به دلیل افزایش سطح آزاد کیسه در لحظه
 • کاهش اصطکاک سیستم به دلیل پاک کردن بخش اعظم بدنه داخلی (به صورت همزمان)

افزایش ظرفیت فیلتراسیون حدود 10%

pre heater cyclone :

 • جلوگیری از تشکیل کوتینگ از ابتدایی ترین لحظه تشکیل آن
 • افزایش سرعت عبور هوا
 • تاثیر آرام و یکپارچه در همه ی نقاط (دهانه ورودی-خروجی و دیواره ها)

ESP

 • افزایش غبارگیری و کاهش غبار خروجی
 • افزایش ظرفیت فیلتراسیون
 • بدون هیچ اثر تخریبی به دلیل عملکرد یکنواخت و تاثیر آرام (gentele(در پاک کردن کوتینگ ها،آگوستیک کلینر با استفاده از امواج صوتی به صورت یکپارچه و یکنواخت در سطح مواد کوت شده،فرکانس رزونانسی را ایجاد کرده و باعث پاک شدن گوتینگ ها می گردد.